المسيح ( منير مزيد )

Posted on 28 مارس 2010 بواسطةالمسيح /
Christ / Cristo / Cristo/ Cristos
أمس في الساعة
04:00 صباحاً‏
المسيح 

منير مزيد

يصرخ: أنا المسيح
أحيا في الحب
و أتلوا عليكم قصائد الله …

أنا المسيح
أحمل الشمس في راحة يدي
و أطواق الياسمين
من حقي أن أحلم
ومن حقكم ألا تؤمنوا….

أنا المسيح
في أذني
تهمس العصافير
في روحي
ينهمر المطر الأرجواني
و في قلبي
تنمو أزهار السماء
و في شعري تسكن الروح
والأحلام….
أتيت إليكم و معي صليبي
أشعاري
أتيت لأحرق قصور حقدكم
وأهدم معابد الشر …

انظروا ماذا صنعت أيديكم
الجائع يفتش عن كسرة خبز
بين الموائد
العاشق يفتش عن حبيبته
بين الحريم
و الشاعر يخبئ قصائده
عن مقص الرقيب …..
أنا المسيح
أنا الطريق و الحق و الحياة ..

Christ

•MUNIR MEZYED•

He cries: I am Christ who lives in love
ِِِِAnd recites unto you the divine letters…

I am Christ…!
I carry the Sun
and the garlands of jasmine…
It is my right to dream.
It is your right to believe or not…

I am Christ…!
In my ears
The sparrows whisper…
In my soul
Pours down the divine rain …
In my heart
Grow the roses of heaven…
In my poesy
Resides god…!

I am Christ…!
I have come to you with my cross and poesy…
I have come to burn the fire of your greed
to tear down your palaces
your sanctuaries…

Look what you create..!
The hungry one searches for a loaf of bread
Among your extensive meals…
The lover searches for his beloved
Among your harem…
The poet hides his poem from the censors…
I am Christ,
The way, the truth and life…!

 

Cristo

•MUNIR MEZYED•

El grita:
Yo soy Cristo, el que vive en el amor
Y recita ante vosotros la palabra divina…
Yo soy Cristo
Yo llevo el Sol
Y las guirnaldas de jazmín…
Es mi derecho soñar.
No es vuestro derecho el creer o no
Yo soy Cristo
En mis oídos
Los gorriones susurran
En mi alma
La lluvia se vierte
En mi corazón
Las rosas del cielo crecen
En mi poesía
Dios reside…

Yo soy Cristo
Yo he venido a ustedes con mi cruz y poesía…
He venido a quemar el fuego de vuestra avaricia
Para derribar vuestros palacios,
Vuestros santuarios…
Mirad lo que creáis…

El hambriento busca una hogaza de pan
Entre vuestras copiosas comidas…
El amante busca a su amada
Entre vuestro harén…
El poeta esconde sus poemas de los censores…
Soy Cristo,
El camino, la verdad y la vida.

Traducidos por Verónica Pamoukaghlian

Cristo

•MUNIR MEZYED•

Egli urla: Io sono il Cristo che vive in amore
e recito per voi le lettere divine…
Io sono il Cristo …!
Io porto il sole e le ghirlande di gelsomino
E’ mio diritto sognare.
E’ vostro diritto credere o no …
Io sono il Cristo …!
nelle mie orecchie i passeri bisbigliano …
Nella mia anima diluvia la pioggia divina …
Nel mio cuore crescono le rose del cielo …
Nella mia poesia
risiede Dio …!
Io sono il Cristo …!
Sono venuto a voi con la mia croce e la poesia …
sono venuto a bruciare il fuoco della vostra ingordigia
ad buttare giù i vostri palazzi
i vostri santuari …
Guardate cosa create ..!
l’affamato cerca una pagnotta,
tra i vostri opulenti pasti …
L’amante cerca la sua amata
nel suo harem…
Il poeta nasconde la sua poesia dalla censura …
io sono Cristo,
la via, la verità e la vita …!

(trad. Rosa Caccamo)

Cristos

•MUNIR MEZYED•

El strigă:
Eu sunt Cristos care-n iubire trăieşte
Şi divinele scripturi vă recită…

Eu sunt Cristos…!
Eu port soarele
Şi ghirlandele de iasomie…
E dreptul meu să visez.
E dreptul vostru să credeţi sau nu…

Eu sunt Cristos…!
În urechile mele
Şoptesc vrăbiile…
În sufletul meu
Se revarsă ploaia divină…
În inima-mi
Cresc trandafirii raiului…
În poezia mea
Locuieşte Domnul …!

Eu sunt Cristos…!
Am venit la voi cu a mea cruce şi poezia…
Să ard focul lăcomiei voastre am venit
Să vă dărâm palatele,
Sanctuarele…

Priviţi ce aţi creat…!
Cel flămând caută o bucată de pâine
Printre mesele voastre îmbelşugate…
Îndrăgostitul îşi caută iubita
În haremul vostru…
Poetul şi-ascunde poemul de cenzură…
Eu sunt Cristos,
Calea, Adevărul şi Viaţa…!

Versiunea în limba română: Marius Chelaru