غزة تحترق… نموت جوعاً / Gaza is burning… We are starving / Gaza arde… Noi murim de foame ( منير مزيد )

Posted on 17 يناير 2010 بواسطةغزة تحترق… نموت جوعاً / Gaza is burning… We are starving / Gaza arde… Noi murim de foame
28 ديسمبر، 2009‏، الساعة 11:32 مساءً‏
 

غزة تحترق… نموت جوعاً

منير مزيد

في غزة
أزقة يلفها الملح والدم
دمىً مقتولة تشرب الرماد والسموم
والقمر طائر ذبيح يرفرف فوق المقابر
يصيح

هنا في الازقة
أصوات أخوة يوسف يتنازعون
ويوسف في غياهب الجب
يتلو آيات الوطن الذبيح
والذئب يشحذ أنيابه
ملَّ التعب والانتظار

في غزة
غراب ينعق في المخيم
يلعق لحاء شجر الدم
وحمامة نوح على السارية
ميتة
والسفينة تتحطم
تغرق على مشارف الشاطيء
قطعان من الذئاب تطارد خراف المسيح
والراعي ينام في سرير عاهرة
ماذا بقي للموت حتى ينزح عن غزة

أنا ظلك أيها الموت الآتي من سنابل أحزاننا
نفترش سماء المجهول
نتسلق جبال الحلم وأعمدة النار
ونعود لنتنازع على قصبة

هاشم أيها المدثر في عباءة النسيان
قم وانظر
أترى من هذا الطفل الذي يعبر النار
يسجد لزيتونة
تتباهى أمام الريح
ويغازل الشمس
والشمس تفتح فاهاً
تنتظر لتبتلع صقيع الصمت

هنا
سنابل الروح تغزل وجة إله حزين
و امرأة تقف بين ثلج ونار
تبيع بيض الأحلام
وتلملم ما تبقى من قصائد الشعراء
ومن أغاني الفرسان

حزينة فراشات الشعر وعصافير الغناء
غزة هاشم تطحن بين حجري الرحى
وأخوة يوسف يتنازعون على القسمة

عناة تتجة وتيمم وجهها شطر جبال الليل
تجرجر آيل من شعيرات لحيته البيضاء
تضع في الارض خبزاً
و في التراب لقاحاً
و تنادي على أطفال غزة

غزة، يا عنيدة ، تنامين وحدك تحت سماء الحريق
أودُّ لو تفتحي طرف ردائك
وتطلقي سراح كل عصافير الانسجام
وطني مركب في بحر لجيٍّ
تخلى عنه ملاحوه

غزة
سأحبك من بعيد من تلك المسافة التي لا تلتقي فيها الشفاه
يتلاشى فيها صوت السماء صاعداً إلى الروح
ما عاد البحر يرعد ولا الموج يوشوش الحصى

غزة
أنا بين الريح والعدم وبلغت من العمر عتياً
وسيف الجوع يمزق أضلعي
نبتهج بالوهم والزبد ونبحث عن شيء لا نجده
فما قيمة الانتصارات والهزائم
إذا كان الجوع يحاصرنا

 

By Munir Mezyed

In Gaza
Alleys enwrapped with salt and blood,
Murdered dolls drink poison and ash,
And the moon is a slaughtered bird
fluttering its wings over the cemeteries
Yelling

Here in the alleys
The voices of Joseph’s brothers are quarrelling
While Joseph is in the darkness of the well
Reciting verses of the slaughtered country
and The wolf is sharpening its canines
Tired of exhaustion and waiting

In Gaza
A crow caws in the camp
Licking the bark of blood’s trees
Noah’s pigeon on the ship mast
Dead
The ship crumbles
Sinking near the beach
A pack of wolfs are chasing Christ’s sheep
And the shepherd sleeps in a whore’s bed
What is left for death in Gaza…

O, death which is coming from the wheat stalks of our sorrow
I am your shadow
We sit on an unknown sky
Climb mountains of the dream and poles of fire
Only to come back to fight for a cane

O Hashim, you who are enveloped in the gown of oblivion
Arise and look
Do you see who this child is, the one crossing the blaze
Prostrating for an olive tree
That boasts in front of the wind
Flirting with the sun
The sun opens its mouth
Waiting to swallow the frost of silence

Here
The wheat stalks of the soul weave a face of a sad God
And a woman stands between fire and ice
Selling the eggs of dreams
And gathering Left-over poems
And the knight’s songs

Sad are the poem’s butterflies and the singing sparrows
As Hashim’s Gaza is crushed between millstones
And Joseph’s brothers are squabbling for a share

Anat turns her face towards a side of the night’s mountains
Dragging Ayel by the hairs of his grey beard
Putting bread in the earth
And pollen in the soil
And calls upon Gaza’s children

O, stubborn Gaza, you sleep alone under a sky of fire
I wish that you’d open the sleeve of your apparel
To release all the sparrows of harmony
My country is a boat in a fathomless sea
Abandoned by its sailors

Gaza
I will love you from faraway …from a distance where the lips do not meet
Where the voice of the sky fades, ascending to the soul
The sea is no longer thunders or the waves whisper to the pebbles

Gaza
I am between the wind and nihility
And I have advanced in years
The sword of hunger tears my ribs
We are delighted with the delusion and butter and we search for
Something we do not find
What is the worth of victory and defeat
If starvation surrounds us

Gaza is burning… We are starving

 

Munir Mezyed

În Gaza
Aleile sunt aşternute cu sare şi sânge,
Păpuşi asasinate înghit otravă şi cenuşă,
Iar Luna e-o pasăre măcelărită care fâlfâie deasupra cimitirelor
Ţipând

Aici, pe străduţe
Vocile fraţilor lui Iosif se aud certându-se
În timp ce Iosif în întunericul puţului
Recită poemele măcelăritei ţări
Lupul îşi ascute caninii
Sătul de istovire şi aşteptare

În Gaza
Un corb croncăne în tabără
Lingând scoarţa însângeraţilor arbori
Porumbelul lui Noe pe catargul bărcii
E Mort
Barca se fărâmiţează
Scufundându-se aproape de plajă
O haită de lupi vânează mielul lui Crist
Iar păstorul doarme-n patul unei târfe
Ce a mai rămas de murit în Gaza…

O, moarte ce vii din firul de grâu al amărăciunii noastre
Sunt umbra ta
Şedem pe un cer necunoscut
Urcăm munţii visului şi polii focului
Doar pentru a ne întoarce să luptăm pentr-o nuia.

O, Hashim , tu cel înfăşurat într-o robă-a uitării
Ridică-te şi priveşte
Recunoşti acest copil, cel care trece prin flăcări
Şi se prosternează unui măslin
Ce se fuduleşte-n faţa vântului
Flirtând cu soarele
Soarele-şi cască gura
Aşteptând să-nghită gheaţa tăcerii

Aici
Tulpinile de grâu ale sufletului ţes chipul unui Dumnezeu trist
O femeie şade între gheaţă şi foc
Vânzând ouăle viselor
Şi adunând resturi de poeme
Şi cântecele regelui

Trişti sunt fluturii poemelor şi vrăbiile cântătoare
În timp ce Gaza lui Hashim e fărâmată-ntre pietre de moară
Şi fraţii lui Iosif se încaieră pentru-o bucată
Anat şi-a-ntors faţa spre munţii nopţii
Târându-l pe Ayel de părul bărbii lui sure
A presărat pâine pe pământ
Şi polen în sol
Şi i-a chemat pe copiii Gazei

O, încăpăţânată Gaza, dormi singură sub cerul de foc
Aş vrea să-ţi desfaci mâneca hainei
Pentru a slobozi toate vrăbiile armoniei
Ţara mea e o barcă pe o mare fără fund
Părăsită de navigatori

Gaza,
Te voi iubi de departe… de la depărtarea la care buzele nu se-ntâlnesc
Unde vocea cerului se stinge, urcând spre suflet
Marea nu mai e agitată iar valurile nu mai susură pietrelor

Gaza
Mă aflu între vânt şi neant
Şi am înaintat în vârstă
Sabia foamei îmi sfâşie coastele
Ne încântăm cu iluzii şi unt şi căutăm
Ceva ce nu găsim
Ce valoare mai au victoria şi-nfrângerea
Dacă foametea ne-nconjoară

Gaza arde… Noi murim de foame